На основу члана 39. Устава Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“, број 2/98) и члана 20. Привременог пословника Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“, број 1/98), Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона на својој сједници одржаној дана 15. фебруара 2005. године донијела је

ОДЛУКУ О СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКОГ КАНТОНА

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се Стручна служба Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона (у даљем тексту: Стручна служба) и уређује њезин д‌јелокруг, унутарњи устрој, те овлаштења и одговорности руководиоца.

Члан 2.

Стручна служба обавља стручне, административно-техничке послове у вези са радом Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона (у даљем тексту: Скупштина), послове које се односе на: пријем и отпремање поште и других материјала; препис материјала; снимање и стенографисање сједница; умножавање материјала, услуге превоза; прикупљање, размјена, сређивање, обрада и чување документацијских материјала; осигуравање стручне литературе, документацијских и других материјала и података; уређење и издавање биљешки са сједница; лекторисање материјала, књижничке послове, информисање о документацијским материјалима којима располаже; обрада статистичких материјала у раду и проведби других административно-технички послова и задатака за потребе Скупштине и радних тијела, посланика и клубова посланика; рачуноводствено-материјалне послове; уређење радних односа; припремање програма рада Скупштине; припремање, сазивање и одржавање сједница Скупштине и радних тијела, припремање, израда и лекторирање текстова нацрта и приједлога аката, извјештаја, мишљења и записника, као и других аналитичких, информацијских и документацијских материјала на захтјев или за потребе Скупштине, радних тијела или посланика, праћење и проведбу задатака и послова који за Скупштину произлазе из закључака Скупштине и радних тијела; послове информисања јавности о раду Скупштине и радних тијела, сарадња са тијелима власти опћине, кантона, ентитета и Босне и Херцеговине, као и друге стручно-техничке, административне и друге опће послове за потребе Скупштине, радних тијела и посланика. Финансирање Стручне службе вршит ће се из Буџета Херцеговачко-неретванског кантона. Акте везане за материјално-финансијско пословање у Скупштини у правилу супотписиват ће секретар и предсједавајући Скупштине. Секретар Скупштине уз сугласност предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Скупштине ово питање може и другачије уредити посебном одлуком.

Члан 3.

Стручна служба је дужна стручно, одговорно, д‌јелотворно, праводобно и рационално вршити послове из свог д‌јелокруга. У обављању послова и задатака из свог д‌јелокруга Стручна служба је дужна поступати сходно уставима, законима, Пословником, смјерницама и закључцима Скупштине и радних тијела.

Члан 4.

Стручна служба организира сходно потребама и задаћама које произилазе из ове Одлуке и Пословника о раду Скупштине.

Члан 5.

Стручном службом управља секретар Скупштине. Секретар организира и усклађује рад Стручне службе и одговоран је Скупштини.

Члан 6.

Секретар има, у односу на Стручну службу, права, дужности и одговорности руководиоца органа кантоналне управе.

Члан 7.

Правилником о унутрашњем уређењу и начину рада Стручне службе утврђују се послови које обављају организационе јединице и радне јединице у оквиру организационих јединица, програмирање и планирање рада, овлаштења и одговорности односно права и обавезе функционера и радника у обављању послова и систематизација радних мјеста с бројем извршилаца.

Члан 8.

Правилник о унутрашњем уређењу и начину рада Стручне службе доноси секретар Скупштине уз сагласност предсједавајућег Скупштине, након консултација са замјеницима. Правилник из става 1. овог члана донијет ће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 9.

Даном ступања на снагу Ове одлуке престаје да важи Одлука о Стручној служби Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“, број 3/98).

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеним новинама Херцеговачко-неретванског кантона“.

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Херцеговачко-неретвански кантон
С К У П Ш Т И Н А
Broj:02-01-XIII-029/05
Мостар, 15. фебруара 2005.године                                                           

Предсједавајући
Омер Ћевра, с.р.

XVI – СТРУЧНА СЛУЖБА И СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Члан 204.

(1) Скупштина има Стручну службу Скупштине (у даљем тексту: Стручна служба).

(2) Стручна служба врши стручне и друге послове за потребе Скупштине, радних тијела Скупштине и посланика.

Члан 205.

(1) Организација и рад Стручне службе уређује се посебним прописом.

Члан 206.

(1) Скупштина има секретара.

(2) Секретар руководи радом Стручне службе, стара се о осигурању услова за рад Скупштине, Колегија и радних тијела Скупштине и учествује у њиховом раду, стара се о реализацији послова и задатака у вези са сједницама, те обавља друге послове утврђене овим Пословником, односно послове које му повјери Скупштина.

XVII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 207.

(1) Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у "Службеним  новинама Херцеговачко-неретванског кантона"

Члан 208.

(1) Даном ступања на снагу овог Пословника, престаје да важи Привремени пословник о раду Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона (“Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона број 1/98).

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Херцеговачко-неретвански кантон
С К У П Ш Т И Н А                                                                                                                                                                                          

Број: 02-01-XIII-028/05 

Мостар,15.фебруара 2005. године   

Предсједавајући
Омер Чевра,с.р                                                    

Секретар Скупштине

Име и Презиме: Жељка (р. Думанчић) Чуле
Функција: Секретар Скупштине ХНЖ/К
Тел./Моб.: Тел: 036 326-162 Фаx: 036 313-620
Емаил: зељка.цуле@скупстина-хнз-к.ба

Рођена 08.07.1961.г у Ловрећу - Имотски. Завршила средњу школу - Нову гимназију у Мостару. Дипломирала на Правном факултету у Мостару 1985 г; положила правосудни испит; говори њемачки језик.

Од 1987.г. радила у адвокатском уреду Бранимира Бунтића, адвоката из Мостара; од 1995 г као Савјетник у Уреду предсједника Ф БиХ;  2000.г именована за суца кантоналног  суда за прекршаје ХНК.  Именована за Секретара Скупштине ХНК 2004. године.

 

Изабрана у Извршни одбор у  Скупштини еуропских регија (АЕР) са сједиштем у  Страсбоургу, као представница БиХ из Херцеговачко-неретванског кантона, два мандата у периоду од 2004 г до 2008 г.