• Post category:Новости
 • Reading time:1 мин читањa

На основу  члана 19. д Закона о унутрашњим пословима Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине ХНК“, број 4/01, 2/02, те 3/02, 4/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 и 5/22), члана 3. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 12/03, 34/03 и 65/13), те члана 36. Пословника  Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона («Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона», број 2/05 и 13/23), Комисија за избор и именовање Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона објављује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за именовање члана Независног одбора за избор и ревизију из реда цивила

У складу са Законом о унутрашњим пословима Херцеговачко-неретванског кантона, именовање чланова Независног одбора за избор и ревизију обавља Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона, на приједлог Комисије за избор и именовање.

Независни одбор се састоји од седам чланова: два представника Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона и пет чланова из реда цивилног друштва (угледни научници из области правних наука, криминологије или људских права, који не представљају неку политичку странку).

 1. Основни задаци Независног одбора
 • расписује јавни конкурс,
 • разматра приспјеле пријаве,
 • обавља избор одговарајућих кандидата,
 • предлаже министру кандидата за полицијског Комесара и замјеника Комесара полиције,
 • разматра све жалбе на рад Комесара полиције и замјеника Комесара полиције, укључујући и жалбе грађана,
 • оцјењује свеукупни рад Комесара полиције и замјеника Комесара полиције у случају да се исти поново именују на други мандат,
 • разматра приједлоге Скупштине, Владе или министра о смјени Комесара полиције и замјеника Комесара полиције,
 • предлаже смјену Комесара полиције и замјеника Комесара полиције у сљедећим случајевима:
 1. доказног кривичног дјела или тешке повреде службене дужности,
 2. у случајевима из члана 61. Закона о унутрашњим пословима ХНК,
 3. издавања извјештаја о непослуху од стране ЕУПМ.

 

 1. Услови које кандидат треба да испуњава су сљедећи:

а)  да је држављанин БиХ,

б)  да је старији од 18 година,

ц)  да има најмање ВСС из области правних наука, криминологије или људских права,

д)  да није члан политичке странке,

е)  лице које јесте или које је било на било којој позицији у политичкој странци на било којем нивоу, или постављено на било коју позицију од стране политичке странке, и лице које јесте или које је било члан извршног или законодавног органа на било којем нивоу не може бити члан Независног одбора за избор и ревизију.

ф) да против њега међународне полицијске снаге (ЕУПМ) нису издале извјештај о несарадњи,

г)  да није отпуштан из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу  у БиХ,

х) да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ,

и) да кандидату није изречена правоснажна пресуда за кривична дјела са умишљајем или за злоупотребу положаја како је то утврђено Кривичним законом и Законом о кривичном поступку.

ј)   да кандидату нису изречене дисциплинске казне за теже повреде службене дужности.

 

 1. Статус

Чланови Независног одбора за избор и ревизију именују се на период од четири године, имају право на накнаду за свој рад у складу са прописима Скупштине Кантона, односно њених радних тијела.

 

Уз пријаву за јавни конкурс кандидат је дужан доставити:

 • Увјерење о држављанству,
 • Доказ о стручној спреми,
 • Биографију,
 • Овјерене изјаве код надлежног органа из тачке 2. под: д), е), ф), г), х), ј),
 • Увјерење о некажњавању.

 

Тражену документацију потребно је доставити у оригиналу или овјереној копији која није старија од 6 (шест) мјесеци.

Јавни конкурс ће бити објављен у Службеним новинама Федерације БиХ и два дневна листа који се издају на територију Федерације.

 

 

 

 

Комисија за избор и именовање Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона ће:

 • прегледати све пријаве које стигну у прописаном року,
 • утврдити благовременост и потпуност пријава,
 • позвати све кандидате са листе на интервју који испуњавају услове прописане овим конкурсом,
 • код избора кандидата Комисија ће настојати обезбиједити заступљеност која одражава националну заступљеност на подручју Кантона,
 • предложити ранг-листу с најбољим кандидатима за коначно именовање.

 

Рок за подношење пријава за јавни конкурс је 15 дана од дана посљедњег објављивања. Уз пријаву назначити контакт телефон, маил или фаx.

 

Пријаве доставити на адресу: Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона, Комисија за избор и именовање, с назнаком Конкурс за именовање члана Независног одбора за избор и ревизију из реда цивила.

 

С назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“, Ул. Јакова Баруха Шпанца бр. 2 Мостар.