• Post category:Новости
 • Reading time:3 мин читањa

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Херцеговачко-неретвански кантон
СКУПШТИНА
Независни одбор за избор и ревизију

На основу члана 19.ф. и члана 19.и. а у вези члана 19.ц. Закона о унутрашњим пословима Херцеговачко неретванског-кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“, број: 2/98, 4/01, 3/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 и 5/22), члана 60. Закона о полицијским службеницима Херцеговачко-неретванског кантона „Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“, број: 9/07, 9/12 и 7/19 и 5/22) и члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 12/03, 34/03 и 65/13), члана 9. Пословника о раду Независног одбора за избор и ревизију број: 02-017-003/22 од 08.07.2022. године и Одлуке о покретању поступка за расписивање Јавног конкурса за именовање комесара полиције и замјеника комесара полиције Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона број: 02-017-009/22 од 05.08.2022. године, Независни одбор за избор и ревизију расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор комесара Полиције и замјеника комесара Полиције у Министарству унутрашњих послова

Херцеговачко-неретванског кантона

 

 1. Комесар полиције – 1 извршитељ
 2. Замјеник комесара полиције – 1 извршитељ

 

I.

Позиција и надлежност комесара полиције и замјеника комесара полиције успостављена је Законом о унутрашњим пословима Херцеговачко-неретванског кантона.

 

Услови за именовање комесара полиције и замјеника комесара полиције утврђени су чланом 19.ц. и чланом 19.и. Закона о унутрашњим пословима Херцеговачко-неретванског кантона и чланом 59. Закона о полицијским службеницима Херцеговачко-неретванског кантона.

 

Комесар полиције је руководећи полицијски службеник задужен да руководи Управом полиције Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Замјеник комесара полиције помаже комесару полиције у руковођењу Управом полиције Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

 

II.

Опис послова и радних задатака комесара и замјеника комесара полиције:

 

Под свеобухватном надзором министра унутрашњих послова, комесар полиције руководи свим полицијским операцијама у складу са законом, руководи и надзире све полицијске активности везане за јавну сигурност грађана, спрјечавање и откривање кривичних д‌јела.

 

Комесар полиције обавља сљедеће задатке:

 1. На дневној основи планира, руководи и надзире све полицијске активности,
 2. Директно руководи полицијским активностима, а у вези с тим организује, планира, надзире усмјерава и координира рад полиције,
 3. Доноси одлуке о упошљавању и раскидању уговора о упошљавању у складу са Законом и након консултација са министром,
 4. Распоређује и премјешта упослене на и са одговарајућих радних мјеста у Управи полиције и доноси одлуке о распореду и премјештању. Прије доношења одлуке о распоређивању или премјештању руководитеља у Управи полиције, комесар ће консултовати замјеника комесара полиције и министра, и с пажњом узети у разматрање њихово мишљење. Код распоређивања премјештања руководитеља у Уреду комесара полиције, те начелника Сектора униформисане полиције и начелника Сектора криминалистичке полиције потребна је сагласност замјеника комесара полиције, као и код избора састава комисија и одбора које успоставља или предлаже комесар полиције,
 5. Припрема приједлог буџета за потребе полиције и одговоран је за сва финансијска и материјална средства дод‌јељена полицији,
 6. Припрема програме, информације, анализе, и остале материјале из д‌јелокруга полицијског рада,
 7. Редовно информише министра о подузетим полицијским активностима,
 8. Надгледа рад Јединице за професионалне стандарде, која се састоји од унутрашње контроле, унутрашњих инспекција и ревизија, те разматрања и развоја начела.

 

Замјеник комесара полиције обавља сљедеће задатке:

 1. Мијења комесара полиције када исти није у могућности обављати дужност руковођења Управом полиције због стварних или правних разлога,
 2. Даје мишљење комесару полиције прије доношења одлуке о распоређивању или премјештању руководитеља у Управи полиције,
 3. Даје сагласност код распоређивања и премјештања руководитеља у Уреду комесара полиције, начелника Сектора униформисане полиције, и начелника Сектора криминалистичке полиције,
 4. Даје сагласност на избор састава комисија и одбора које успоставља или предлаже комесар полиције,
 5. Обавља и друге послове које му одреди комесар полиције.

 

Мандат комесара полиције и замјеника комесара полиције траје четири године уз могућност продужења за још један мандат.

 

III.

Кандидати за комесара и замјеника комесара полиције требају испуњавати сљедеће услове:

 

 1. Општи услови:
 • Да је држављанин Босне и Херцеговине,
 • Да је старији од 18 година,
 • Да је здравствено способан за вршење послова,
 • Да није отпуштен из државне или војне службе у Босни и Херцеговини као резултат дисциплинске мјере,
 • Да против њега није покренут кривични поступак и потврђена оптужница у складу са законима о кривичном поступку у Босни и Херцеговини,
 • Да се на њега не односи одредба члана IX. Устава Босне и Херцеговине.

 

 1. Посебни услови:

 

 • VSS/VII степен стручне спреме или завршен најмање други циклус високог образовања 300 ЕЦТС бодова,
 • Најмање десет година радног искуства у полицији на руководећим позицијама (искључујући период од 1. марта 1992. до 14. децембра 1995. године) и доказану способност руковођења сложеним пословима („руководећа позиција у полицији“ означава позицију вишег инспектора или вишу),
 • Најмање три године радног искуства у чину главног инспектора полиције или вишем чину,
 • Да није члан политичке странке,
 • Да није или да није био на било којој позицији у политичкој странци на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, или постављен на било коју позицију од стране политичке странке,
 • Да није, или да није био члан извршног или законодавног тијела на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини,
 • Да му није издат извјештај о несарадњи од стране међународних полицијских снага,
 • Да му никада није изречена правоснажна пресуда за кривична д‌јела са умишљајем или за злоупотребу положаја како је то утврђено Кривичним законом и Законом о кривичном поступку,
 • Да му није изречена дисциплинска мјера за тежу повреду службене дужности,
 • Да на почетку мандата не испуњава услове за пензионисање у складу са Законом.

 

IV.

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати за комесара и замјеника комесара полиције обавезни су приложити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 

 1. Уредно попуњенпријавни образац Независног одбора за избор и ревизију (може се
  преузети на протоколу Скупштине ХНК или на web страници Скупштине ХНК (https://skupstina-hnk.ba/ ), (у пријавном обрасцу обавезно означити број позиције и радно мјесто на које се кандидат пријављује),
 2. Биографија,
 3. Приједлог плана и програма рада за вријеме трајања свог мандата,
 4. Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест мјесеци),
 5. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
 6. Овјерена копија ЦИПС личне карте,
 7. Доказ о стручној спреми,(диплома или нострифицирана диплома, уколико је диплома стечена ван Босне и Херцеговине, односно у другој држави, након 06.04.1992. године),
 8. Доказе о стручном усавршавању и осталим квалификацијама које одговарају потребама радног мјеста,
 9. Увјерење о радном искуству на руководећим позицијама у полицији, с временским периодима обављања истих,
 10. Рјешење о дод‌јељивању чина главног инспектора полиције или вишег чина,
 11. Увјерење да кандидату није изречена пресуда за кривична д‌јела са умишљајем или за злоупотребу положаја (не старије од три мјесеца),
 12. Изјаве о испуњавању услова из тачке ИИИ. Б. конкурса, алинеја 4, 5, и 6, те члана IX. Устава Босне и Херцеговине,
 13. Увјерење надлежног Федералног завода ПИО/МИО о укупном стажу осигурања и пензијском стажу кандидата,
 14. Увјерење да против кандидата није изречена дисциплинска мјера за тежу повреду службене дужности,
 15. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
 16. Увјерење о оцјени рада кандидата у посљедње три године или увјерење да није оцијењен из оправданих разлога,
 17. Изјава о имовинском стању, (образац изјаве може се преузети на протоколу Скупштине ХНК или на web страници Скупштине ХНК (https://skupstina-hnk.ba/),
 18. Љекарско увјерење (не старије три мјесеца).

 

У случају да у достављеним доказима постоје одређене нејасноће у погледу испуњавања неких прописаних опћих и посебних услова овога јавног конкурса, Независни одбор задржава право да службеним путем затражи о томе одговарајуће појашњење или мишљење од надлежних органа, као и доставу одговарајућих аката као доказа.

 

V.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана посљедњег објављивања, лично или путем поште, препоручено на адресу:

 

Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона

Независни одбор за избор и ревизију

Ул. Јакова Баруха Шпанца бр. 2

88000 МОСТАР

са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“.

 

Конкурс ће бити објављен у „Службеним новинама ФБиХ“, „Дневном авазу“, и „Вечерњем листу“.

 

Независни одбор за избор и ревизију ће са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавити интервју.

 

VI.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

 

Предсједник Независног одбора за избор и ревизију

Синан Црномеровић

Преузми документе: